Mihai Alexandru Lucian a fost demis, pentru absențe, din funcția de consilier local al comunei Moșoaia

Telenovelă cu final neașteptat la Moșoaia. Mihai Alexandru Lucian și-a pierdut, pentru absențe, calitatea de consilier local. Culmea, pentru că, cel mai sus numit se lupta, de o bucată bună de timp, în instanțe, cu Partidul Ecologist Român. Partidul l-a demis fără a avea motive serioase, ceea ce a dus la procese. Finalul însă este altul, consilierul local lipsind... pentru că și-a găsit, de fapt, un loc de muncă în străinătate.

În Raportul de specialitate întocmit de specialiștii primăriei, se arată că ”Dl. consilier local MIHAI ALEXANDRU-LUCIAN a lipsit nemotivat consecutiv  de la ședințele de consiliu local în lunile  iunie, iulie și august 2022;

 

Având în vedere dispozițiile  art. 204, alin.(2), lit.d)  și alin.(6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora :    (2) Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;

De asemenea, potrivit dispozițiilor art.204, alin.(6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

(6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau de consilie r judeţean,  precum  şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122, precum şi consilierului local.”

În această situație, consiliul local are obligația de a adopta o hotărâre de constatare a încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și de vacantare a locului de consilier local, în termenn de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar și de secretarul general al unității administrativ teritoriale, potrivit art.204, alin.(7) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ . Același text de lege prevede în continuare: „În termen de 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, respectiv pentru Consiliul Județean se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ teritoriale în situația adoptării acestei hotărâri de consiliu local sau consiliu județean, după caz.”.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea