UPIT a încheiat exerciţiul bugetar 2012-2013 cu un deficit de peste 4 milioane lei

Anul universitar 2012-2013 s-a încheiat, la UPIT, cu un nivel al cheltuielilor mult peste venituri. Majorările salariale impuse de Guvern, blocarea unor sume în conturi şi nerecuperarea altora din contractele POSDRU au creat  Universităţii din Piteşti un deficit de  aproape 4,5 milioane lei.
Universitatea din Piteşti a încheiat exerciţiul financiar 2012- 2013 cu  un total al cheltuielilor de peste 40 milioane lei, în timp ce veniturile  evidenţiate în  contabilitate au totalizat doar 35,7 milioane lei.  Printre cauzele deficitului de 4,47 milioane lei se  numără  majorarea salariilor, conform  OUG 19/2012: cu 8% în iunie 2012 şi cu 7,4%, începând cu 1 decembrie 2012, față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.
La creşterea cheltuielilor a contat şi plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială devenite executorii, efect al eșalonării la plată dar şi unele modificări de tranșe de vechime și gradații pentru personalul angajat ca efect al îndeplinirii condițiilor impuse de reglementările legale în vigoare, precum şi promovarea personalului  didactic şi nedidactic al universității (la 1 oct.2012 – didactic, iar la 1 ian. 2013 - didactic auxiliar și nedidactic).

Una din cauze:  blocarea în conturi a sumei de 250 miliarde lei vechi

La finele anului 2012, ca urmare a unor măsuri luate de Guvern, UPIT s-a trezit cu blocarea în conturi a sumei de 250 miliarde lei vechi. În respectiva sumă se găseau şi alocații bugetare de la finele anului trecut. Măsura a afectat UPIT, mai ales că era vorba de sume de pe diverse capitole importante, inclusiv finanțarea de bază şi cercetarea științifică, iar universitatea a fost nevoită să le acopere  din venituri proprii.  O altă cauză  care a condus la deficitul amintit este şi nerecuperarea a peste 60 miliarde lei vechi din contractele POSDRU.

Programe de studii fără cerere sau fără finanţare

Din analiza situaţiei financiare a anului universitar 2012-2013, prezentată în şedinţa Senatului UPIT din 17 septembrie, reiese că  printre cauzele care au generat deficit s-a numărat şi menţinerea spre şcolarizare a unor programe de studii care nu au cerere, care nu au resursa didactică sau finanţarea necesare.
“Din această cauză, deficitul financiar al unor departamente şi facultăţi va continua să existe deoarece am acceptat în ultimii ani acoperirea de la nivelul universităţii a acestor “pierderi”. Aceste programe neperformante au dus la o grevare nejustificată a bugetului UPIT”, se  arată în acelaşi document.

Plata cu ora - 50% din cheltuiala salarială

La creşterea cheltuielilor au contribuit însă şi alte aspecte,  aşa cum s-a punctat în acelaşi document.  De exemplu,  în condiţiile diminuării considerabile a alocaţiilor de la buget, sumele necesare pentru reparaţii capitale în spaţiile de învăţământ, dotări, lucrări de investiţii, întreţinere spaţii au fost suportate în mare parte din venituri proprii.  În plus, au crescut şi  cheltuielile cu  furnizorii de utilități (gaze, lumină, energie electrică) şi, nu în ultimul rând, Universitatea din Piteşti a înregistrat şi cheltuieli foarte mari pentru “plata cu ora’’ (50% din cheltuiala salarială) şi menținerea în statele de funcții a unor posturi nejustificate..

Ce e măsuri urgente urmează a fi luate?

Aceeaşi analiză vine şi cu unele propuneri de măsuri, printre care:
- Elaborarea şi repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe facultăți pe baza datelor referitoare la numărul de studenţi, planuri de învăţământ, state de funcţii, finanțare de bază, venituri din taxe.
- Realizarea unei analize în cadrul Consiliului de Administraţie, la statele de funcții didactice 2013-2014, în legătură cu eficienţa programelor de studii şi stabilirea măsurilor necesare pentru rentabilizarea lor.
- Luarea de măsuri de către facultăţi/departamente pentru îmbunătăţirea gradului de încasare a taxelor, reducerea la minim a debitorilor din taxe de școlarizare și majorări de întârziere aferente (nu am existat majorări aprobate);
- Analiza și fundamentarea cheltuielilor pe student, în condițiile în care cheltuiala pe student în anul universitar 2012-2013 a fost de 3.834 lei.
- Luarea măsurilor necesare de către facultăţi/departamente pentru identificarea unor surse de venituri extrabugetare provenite din parteneriate public-private, contracte de cercetare cu mediul socio-economic, etc;
- Eficientizarea ștatelor de funcţii didactice şi revizuirea organigramei/normativelor pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic prin reducerea anumitor posturi vacante și încărcarea normelor în mod corespunzător.
- Limitarea la minim a cheltuielilor de deplasare, materiale în anul 2014;
- Analizarea şi propunerea unor măsuri concrete privind reducerea plăţilor materiale prin stabilirea unor normative de cheltuieli pe structuri, reducerea plăţilor cu diverse servicii şi luarea de măsuri pentru reducerea cheltuielilor cu utilităţile;
- Analiza profundă la întocmirea statelor de funcții, eficientizare, încărcarea normelor didactice, reducerea normelor de plata cu ora…
- Luarea unor măsuri cu privire la atribuirea contractelor de achiziţii publice prin anularea procedurilor de achiziție publică la care rezultatele procedurii constă în preţuri mai mari decât cele practicate pe piaţă în vederea efectuării de economii la bunuri, servicii, lucrări achiziţionate pentru toate sursele de finanțare ;
- Asigurarea finanţării cu prioritate pentru proiecte investiţionale, burse doctorale, cercetare;
- Luarea măsurilor de eficientizare a activităţilor care trebuie să funcţioneze în regim de autofinanţare (Academica, Casa Universitarilor).
-Reducerea cheltuielilor administrative.
Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea