Raportul Curții de Conturi! Prejudicii uriașe la Mozăceni, Davidești și Suseni

Curtea de Conturi a României a făcut public, recent, raportul privind finanțele publice locale pe anul 2019 la nivelul județului Argeş. Din verificările efectuate la cele 48 entităţi din județ supuse auditului/controlului până la data raportului, au rezultat venituri totale suplimentare estimate de 3.144.000 lei, din care 485.000 lei accesorii fiscale, precum şi prejudicii totale de 4.750.000 lei, din care 93.000 lei majorări de întârziere.
De asemenea, s-au reţinut abateri financiar-contabile de la legalitate şi regularitate, precum şi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cuantificate la un nivel estimat de 75.392.000 lei.

 

În continuare, vă prezentăm o parte dintre neregulile constatate de Camera de Conturi Argeș, în urma controalelor efectuate pe parcursul anului 2020.

Primăria Suseni - prejudiciu de 594.000 lei

Cel mai mare prejudiciu, de 594.000 lei,  descoperit de Curtea de Conturi a fost la  UAT Suseni. Acțiunea de audit a fost realizată în perioada 5-28 octombrie 2020. A fost descoperită și o abatere finaciar-contabilă de 2.235.000 lei. Au fost descoperite plăți nelegale către salariați sau către constructori, o parte dintre ele fiind remediate.
În plus, inspectorii de audit au dispus: „Recuperarea integrală a prejudiciului stabilit în timpul misiunii de audit la nivelul sumei totale de 507.103 lei reprezentând contravaloarea ajustării cu indicele preţurilor de consum a valorii situaţiilor de lucrări întocmite pentru obiectivul de investiţie „Modernizare D.C. 112 Pădureni - Pădureni, km 3+600 - 5+100, L=1,5 km, în comuna Suseni” fără a fi îndeplinite condiţiile legale obligatorii, astfel cum sunt prevăzute de legislaţia în materie de achiziţie publică la care se adaugă obligaţiile accesorii de natura majorărilor de întârziere, calculate potrivit prevederilor art.73^1 din Legea finanțelor publice nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare ce urmează a fi actualizate la data încasării efective potrivit prevederilor art.33(3) din Legea 94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi”.

La Mozăceni și Davidești au fost acordate sporuri de dificultate, considerate nelegale, pentru activitățile desfășurate de membrii Comisiei Locale de Fond Funciar

Pe locul doi, din punctul de vedere al prejudiciului constatat, s-a situat UAT Mozăceni, cu 536.000 lei, (dintre care 29.000 de lei a fost descoperit la Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu din localitate). Perioada efectuării acțiunii de audit/control: a fost între 3-28 septembrie 2020.
Inspectorii Camerei de Conturi au constatat că „Au fost efectuate plăți nelegale, în perioada iulie 2017- iulie 2020, în sumă de 429.859 lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit sub forma sporului de dificultate pentru activitățile desfășurate de membrii care fac parte din Comisia Locală de Fond Funciar în vederea stabilirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere de pe raza comunei Mozăceni, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 51.886 lei”.  În cele din urmă, Curtea de Conturi a dispus: „Recuperarea integrală a prejudiciului stabilit în timpul misiunii de audit financiar la nivelul sumei de 319.028 lei, din care 167.649 lei reprezintă drepturi salariale nete acordate nelegal, 125.378 lei reprezintă impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente datorate de către angajat și angajator și 26.001 lei majorări de întârziere care vor fi actualizate până la data recuperării integrale a debitelor potrivit prevederilor art.33(3) din Legea 94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi”. ( restul sumei, de 162.697 lei, reprezentând prejudiciu aferent perioadei iulie 2017 - martie 2018, face obiectul prevederilor art. 2 din Legea nr. 78 din 28 martie 2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri).

Pe locul trei, ca prejudiciu constatat de Curtea de Conturi se află UAT Davidești, cu 404.000 lei. Perioada efectuării acțiunii de audit: 3-30 iulie 2020. Au fost constatate următoarele nereguli:
- „S-au plătit nelegal, în perioada decembrie 2017- decembrie 2019, drepturi de natură salarială, în sumă de 340.337 lei, reprezentând spor de dificultate acordat necuvenit membrilor Comisiei Locale de Fond Funciar pentru activitățile desfășurate în vederea stabilirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere de pe raza comunei Davidești”.
- „S-a platit nelegal, de la articolul bugetar 51.20.25 „Cheltueli judiciare și extra judiciare”, suma totala 7.170 lei reprezentând cheltuieli de executare silită, determinate de nepunerea în executare, de către persoanele cu atribuții din cadrul entității, a unei sentințe judecătorești, rămasă definitivă prin neapelare”.

În cele din urmă, Curtea de Conturi a stabilit „Recuperarea integrală a prejudiciului stabilit și rămas de încasat în timpul misiunii de audit, la nivelul sumei de 106.530 lei, reprezentând drepturi bănești acordate necuvenit angajaților din aparatul propriu pentru activitățile desfășurate în cadrul Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate private ( restul sumei a făcut obiectul prevederilor legii privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri).

De asemenea, s-a mai dispus și recuperarea prejudiciului creat ca urmare a nepunerii în executare a unei sentințe judecătorești.

CJ Argeș - prejudiciu de 393.000 lei și abateri financiare de peste 32,8 milioane de lei

Controlul Curții de Conturi la Unitatea Administrativ Teritorială Argeș a avut loc între 6-20 iunie 2019. Toate  deficiențele au fost remediate, în cele din urmă.
De precizat că abaterea financiar-contabilă a constat în faptul că: „A fost menținută și raportată eronat, în soldul contului 105 „Diferențe din reevaluare", suma de 32.812.180 lei reprezentând diferențe din reevaluarea activelor fixe corporale și necorporale aflate în patrimoniul instituției pentru care nu au fost efectuate în totalitate înregistrările contabile prevăzute de reglementările aplicabile în vigoare”.
Printre neregulile descoperite de inspectorii Curții de Conturi precizăm că: „Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă de 301.511 lei, reprezentând contravaloarea transferurilor efectuate către Unitățile de Cult aparținând Cultelor Religioase din județul Argeș, pentru plata contribuției asiguratorii aferente drepturilor de natură salarială acordate personalului neclerical, care nu sunt în sarcina entității auditate, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 34.580 lei” sau „Au fost efectuate plăţi nelegale, în sumă totală de 45.000 lei reprezentând contravaloarea transferurilor efectuate pentru activităţi culturale, sportive, și de tineret, de interes judeţean pentru care entitatea primitoare, respectiv Asociatia de Părinți a Colegiului National Dinicu Golescu Câmpulung Muscel (fără scop patrimonial), nu a prezentat documente justificative legale”.

Peste 340.000 de lei plătiți la Cicănești pentru o lucrare neefectuată

Și Primăria Cicănești a înregistrat un prejudiciu uriaș, de 372.000 lei, în urma controlului Curții de Conturi.  Perioada efectuării acțiunii de audit a fost între 4-27 noiembrie 2020.Au fost descoperite următoarele nereguli:
- „Au fost efectuate plăți nelegale, din creditele bugetare aprobate la cap. 65.02-Învățământ, subcap. 71.01.01 - Construcții, în sumă de 11.224 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări neefectuate, acceptate la plată și decontate la obiectivul de investiții „Reabilitare și dotare școala Nicolești în satul Mioarele, comuna Cicănești”, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în valoare de 1.347 lei”.
- „Au fost efectuate plăți nelegale din creditele bugetare aprobate la articolul bugetar 71 01 01 „Construcții”, în sumă de 15.662 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor indirecte și a profitului majorate contrar prevederilor legale în vigoare, ca urmare a ajustării valorii manoperei generată de necesitatea acoperirii creșterii cheltuielilor salariale din domeniul construcțiilor prevăzute de OUG 114/2018, la obiectivul de investiții „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Cicănești județul Argeș”.
- „Au fost efectuate plăți nelegale, din creditele aprobate la articolul bugetar 71 01 01 „Construcții”, în sumă de 343.308 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări neefectuate, acceptate la plată și decontate la obiectivul de investiții „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Cicănești județul Argeș”.

De precizat că în urma deficiențelor constatate de Curtea de Conturi, prejudiciile au fost remediate.

Prejudicii de peste 160.000 lei, la Mușătești și Boteni

La UAT Mușătești a fost descoperit un prejudiciu de 197.000 lei și 242.000 lei abateri financiar-contabile. Perioada efectuării acțiunii de audit a fost între 3-31 iulie 2020. În principal,  au fost efectuate plăți nelegale reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit sub forma sporului de dificultate pentru activitățile desfășurate de membrii care fac parte din Comisia Locală de Fond Funciar în vederea stabilirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere de pe raza comunei. Inspectorii Curții de Conturi au solicitat „Recuperarea integrală a prejudiciului stabilit și rămas de încasat în timpul misiunii de audit, la nivelul sumei de 146.293 lei”.

Inspectorii Curții de Conturi au stabilit un prejudiciu de 161.000 și o abatere financiar contabilă de 497.000 lei la Primăria Boteni. Perioada efectuării acțiunii de control a fost cuprinsă între 3-28 septembrie 2020.Au fost constatate următoarele:
- ca abatere: „A fost întocmit și derulat un contract de prestări servicii cu o persoană fizică autorizată, deşi activitatea desfăşurată de către prestator îndeplineşte mai multe criterii pentru a fi reconsiderată o activitate dependentă, reprezentând o formă mascată a unui contract individual de muncă, pentru care au fost efectuate cheltuieli de natura cheltuielilor de personal din categoria „Cheltuielilor pentru Bunuri și servicii”, în perioada ianuarie 2017- septembrie 2020, în sumă totală de 76.615 lei, și totodată, activitatea pentru care a fost încheiat poate fi prestată numai de personal de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, potrivit prevederilor legale în domeniul Registrului agricol”.
- ca prejudiciu:  „Au fost plătite nelegal în perioada august 2019 - septembrie 2020, drepturi de natură salarială aferente perioadei iulie 2019-august 2020, care exced cadrului legal, în sumă brută de 147.994 lei, reprezentând spor lunar de dificultate de 50% pentru activitățile desfășurate de membrii care fac parte din Comisia Locală de Fond Funciar Boteni, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 6.352 lei”.
A.V.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea