Nedepunerea cererii pentru indemnizaţia cuvenită persoanelor cu handicap nu conduce la inexistența dreptului

# Decizie importantă luată de judecătorii Curții de Apel Pitești

Curtea de Apel Piteşti, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a decis într-un dosar că nedepunerea cererii pentru indemnizaţia socială cuvenită persoanelor cu handicap nu conduce la inexistența însăși a dreptului, ci poate avea cel mult semnificația amânării plății acesteia până după momentul depunerii cererii. Asta pentru că, susțin judecătorii, dreptul la indemnizaţie se naşte chiar de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în temeiul Legii nr. 448/2006.

 

În dosar, publicat pe www.rolii.ro, se arată că reclamanta a solicitat instanței obligarea Unității Administrativ Teritoriale Pitești să asigure plata indemnizației lunare prevăzute de art. 42 alin. 4 din Legea nr. 448/2006, iar Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești să efectueze această plată, pentru perioada august 2018 – august 2019. Astfel, prin sentința nr. 580/16.10.2020, Tribunalul Argeș - Secția civilă, Complet specializat de contencios administrativ și fiscal a admis acțiunea și a obligat pe pârâții Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești și U.A.T. Municipiul Pitești – prin Primar, fiecare conform atribuțiilor conferite de Legea nr. 448/2006, să asigure și să garanteze plata către reclamantă a indemnizației lunare prevăzute la art. 42 alin. (4) din aceeași Lege, pe întreaga perioadă de valabilitate a Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 5334 din 22.08.2018, și anume începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap (septembrie 2018) și până în iulie 2019, inclusiv. Au fost obligați pârâții, în solidar, să plătească reclamantei și suma de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunța această soluție, instanța de fond a reținut, în esență, că neexercitarea dreptului la opțiune între cele două forme de prestații sociale nu poate avea ca efect suprimarea dreptului persoanei respective la prestația constând în indemnizația lunară. Momentul de la care se face plata indemnizației este stabilit de art.43 alin.3 din Legea 448/2006, determinarea lui nefiind nici cel puțin în legătură cu data la care s-a depus cererea prin care s-a exercitat dreptul de opțiune reglementat de art. 42 alin. 4 din aceeași Lege, iar conform art. 57 alin. 2 din Legea nr. 448/2006, plata prestațiilor sociale se face din oficiu.

Cu toate acestea, UAT Pitești a formulat recurs, criticând hotărârea instanței pentru nelegalitate și netemeinicie:
„În conformitate cu dispozițiile art. 43 alin. (2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 30 alin. (2) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006, aprobate prin H.G. nr.268/2007, indemnizația acordată persoanei cu handicap ce necesită asistent personal, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului.
Recurenta susține că cererea prin care s-a solicitat plata indemnizației a fost înregistrată la Direcția de Asistența Socială a Municipiului Pitești sub nr.__/17.07.2019, fiind depusă de curatorul special, astfel că, începând cu luna următoare, respectiv, august 2019, s-a stabilit plata. În cazul punerii sub interdicție a persoanei cu handicap, indemnizația de însoțitor poate fi plătită numai reprezentantului legal numit de instanța de judecată, în acest context, pentru persoana cu handicap, C.S., a fost numit un curator special, care potrivit dispozițiilor legale are toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal, astfel că, indemnizația de însoțitor la care are dreptul persoana cu handicap se poate solicita și plăti, în numele și pentru persoana cu handicap, numai curatorului special numit prin încheierea pronunțată de Judecătoria Pitești în 22.11.2018 din dosarul nr.__/280/2018. O altă critică se referă la obligația stabilită în sarcina recurentei, de a plăti cheltuielile de judecată, pe care solicită a fi înlăturată, având în vedere faptul că B.B. Teritorială Municipiul Pitești și-a îndeplinit obligația de a asigura fondurile necesare plății drepturilor solicitate, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în materie”, se mai arată în dosarul publicat pe www.rolii.ro .

În cele din urmă, Curtea de Apel Pitești apreciază că recursurile sunt nefondate, urmând a fi respinse, pentru următoarele considerente:
„1. Cu titlu preliminar, Curtea reține că deși recursul formulat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești este întemeiat și pe dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod procedură civilă, în realitate în motivele de recurs nu se susține nemotivarea sentinței sau existența unor motive contradictorii, recursul fiind în realitate motivat doar sub aspectul criticilor încadrabile în dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă.

2. Având în vedere identitatea de critici din cele două recursuri, sub aspectul motivului de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, acestea urmează a fi analizate împreună. Sunt nefondate criticile comune formulate în cele două recursuri cu privire la greșita interpretare de către instanța de fond a dispozițiilor aplicabile cauzei din Legea nr. 448/2006 și normele metodologice.

Curtea constată că instanța de fond a identificat și aplicat în mod corect dispozițiile legale incidente în cauză, respectiv Legea nr. 448/2006,, în forma sa în vigoare la data de 22.08.2018, data certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 5334 și Normele sale metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr.268/2007. Potrivit art. 43 alin. 3 din Legea nr. 448/2006: „Plata indemnizației se face pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecție a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz”. (…)

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești consideră în mod greșit că dispozițiile art. 57 din Legea nr. 448/2006 nu sunt incidente în cauză, întrucât acestea s-ar aplica doar prestațiilor sociale acordate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, prestații menționate la art. 58 din lege. Astfel, art. 57 din lege se încadrează la titlul „Secțiunea a 5-a, Prestații sociale pentru persoanele cu handicap” și nu face nicio distincție după autoritatea căreia i-ar reveni sarcina plății acestei prestații sociale. În acord cu dispozițiile art. 5 pct. 19 din Legea nr. 448/2006, indemnizația lunară este „prestația socială lunară reprezentând sume de bani acordate persoanelor cu handicap de natură să faciliteze egalizarea de șanse, asigurarea unei vieți autonome și favorizarea incluziunii lor sociale”.

Prin urmare, indemnizația lunară prevăzută de art. 42 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 se încadrează în noțiunea de prestație socială la care se referă dispozițiile art. 57 din Legea nr. 448/2006. Or, în acord cu dispozițiile art. 57 alin. 2 din Legea nr. 448/2006, plata prestațiilor sociale se face din oficiu, pe perioada determinată de art. 43 alin. 3 din actul normativ, respectiv pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap, nefiind condiționată de exercitarea dreptului de opțiune între cele două forme de asistență socială și nici de depunerea unei cereri speciale în acest sens, alin. 3 al art. 57 din aceeași lege impunând depunerea unei cereri exprese doar pentru persoana care nu dorește să beneficieze de prestații sociale. (…)
În sfârșit, dispozițiile art.30 alin.(2) din Normele Metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr.268/2007, nu pot fi citite decât prin coroborare cu dispozițiile art. 43 alin. 3 din Legea nr. 448/2006, potrivit cărora plata indemnizației se face pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap. Prin urmare, nedepunerea cererii nu poate afecta existența însăși a dreptului la indemnizația prevăzută de art. 43 alin. 3 din Legea nr. 448/2006, ci poate avea cel mult semnificația amânării plății acesteia până după momentul depunerii cererii, dreptul la indemnizație fiind însă născut și recunoscut din oficiu de la chiar data certificatului de încadrare în grad de handicap, întârzierea în depunerea cererii sau exercitarea dreptului de opțiune neputând priva beneficiarul acesteia de dreptul necondiționat, născut în temeiul legii din chiar momentul eliberării certificatului.

O interpretare contrară ar nesocoti principiilor instituite în materia dedusă judecății, printre care și cel consacrat de art.3 lit.i din lege, interesul persoanei cu handicap și finalitatea înseși a Legii nr. 448/2006, al cărei scop declarat este acela de a promova și garanta drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanță cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum și cu celelalte acte interne și internaționale în materie la care România este parte, drepturile și obligațiile persoanelor cu handicap fiind acordate în scopul integrării și incluziunii sociale a acestora. Pe cale de consecință, acest motiv de recurs urmează a fi respins ca nefondat.

3. În ceea ce privește critica formulată în recursul U.A.T. Municipiul Pitești cu privire la obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată, Curtea reține că instanța de fond a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor art. 453 Cod procedură civilă, recurenta fiind obligată la plata cheltuielilor de judecată întrucât a căzut în pretenții cu privire la obligația sa de a asigura fondurile necesare plății drepturilor solicitate. Pentru aceste motive, în baza art. 496 și art. 498 Cod procedură civilă, ambele recursuri urmează a fi respinse, ca nefondate”.
Curtea de Apel Pitești s-a pronunțat în acest dosar pe 12 martie 2021.

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea