UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI - UNIVERSITATE CU GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE – ADMITERE 2021

DE CE UPIT?

prima instutiție de învățământ superior argeșeană

universitate cu grad ridicat de încredere

toate nivelurile de studii: licență-masterat-doctorat și colegiu terțiar

cadre didactice cu competențe profesionale și științifice de înalt nivel

admitere online fără taxă de înscriere

locuri subvenționate

burse de studiu

activități de voluntariat cu recunoaștere ca experiență profesională

campus, cămine și cantine moderne

deschidere internațioală - mobilități Erasmus+

tabere gratuite

stagii de practică și internship la parteneri strategici, angajatori din mediul socio-economic.

Universitatea din Pitești, fondată în anul 1962, este prima instutiție de învățământ superior argeșeană. În cei aproape 60 de ani, prin calitatea actului educational, UPIT și-a consolidat statutul de instituție de prestigiu în spațiul academic românesc și international, deținând la acest moment calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.

Prin consultarea reprezentanților celor mai mari angajatori regionali este identificată nevoia de formare profesională pentru viitorii angajați din sectorul economic. În vederea facilitării integrării absolvenților pe piața muncii universitatea are încheiate acorduri de colaborare cu parteneri strategici din mediul socio-economic pentru efectuarea stagiilor de practică și internship.

În prezent, Universitatea din Pitești este membră a 6 asociații internaționale de prestigiu. Studenți și cadre didactice din UPIT se duc cu burse în mobilități Erasmus+ pentru studii, proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, sau conferințe în peste 230 de universități și instituții academice din aproape 50 de țări. Ca recunoaștere a intensei activități în domeniul mobilităților și proiectelor de cooperare prin Programul Erasmus, Universitatea din Pitești deține Carta Erasmus și pentru perioada 2021-2027.


OFERTA EDUCAȚIONALĂ: LICENȚĂ – MASTERAT – DOCTORAT- COLEGIU TERȚIAR

UPIT oferă tinerilor absolvenți de liceu sau celor care vor să continue studiile universitare programe de studii de licență, masterat și doctorat.  În prezent, oferta educațională conține programe din aproape toate domeniile: Sănătate, Kinetoterapie, Educaţie Fizică și Sport, Biologie, Chimie, Știința mediului, Informatică, Matematică, Ingineria mediului, Inginerie energetică, Horticultură, Psihologie, Ingineria autovehiculelor și industrială, Inginerie electronică, Inginerie electrică, Telecomunicații și tehnologii informaționle, Calculatoare și tehnologia Informatiei, Economie, Drept, Științe administrative, Ştiinţe ale educaţiei, Sociologie, Filologie, Muzică, Arte vizuale, Teologie, Istorie, Teatru și artele spectacolului.

În cadrul UPIT studiile universitare de doctorat se pot urma în domeniile: Filologie, Știința Sportului și Educației Fizice, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Inginerie electronică,  telecomunicații și tehnologii informaționale, Informatică, Matematică și Biologie.

De asemenea, în cadrul UPIT funcționează și Colegiul Terțiar Nonuniversitar cu studii postliceale de nivel 5, cu durata între 1 și 3 ani, școlarizând programele:  Asistent medical generalist, Analist programator, Tehnician operator mașini  cu comandă  numerică, Technician tehnolog mecanic.ADMITERE ONLINE 2021 - PESTE 6000 DE LOCURI


Universitatea din Piteşti scoate la concurs pentru anul universitar 2021-2022 peste 6000 de locuri pentru programele de licență, masterat și doctorat. Pentru programele de licență sunt 3026 de locuri, din care 880 subvenționate și 2146 cu taxă de studii. Pentru candidații absolvenți cu diplomă de bacalaureat care provin din sistemul de protecție socială sunt alocate 10 locuri subvenționate. De asemenea, pentru programele de masterat s-au alocat 3010 de locuri, din care 480 sunt subvenționate și 2530 cu taxă de studii.  Cei care vor să urmeze studii universitare de doctorat au alocate 10 locuri subvenționate. Totodată, pentru absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, Colegiul Terțiar Nonuniversitar scoate la concurs 112 locuri de studii postliceale fără taxă de studii și 8 locuri cu taxă, pentru 4 clase.

Candidații aplică ONLINE pe platforma upit.ro/admitere FĂRĂ TAXĂ DE ÎNSCRIERE.


CALENDARUL ADMITERII 2021


LICENȚĂ ȘI MASTERAT:


Sesiunea I – Iulie 2021

Înscriere la concurs: 01.07-20.07. 2021

Înmatriculări: 24.07 - 30.07 2021

Afișare rezultate finale concurs de admitere: 31.07 2021

Sesiunea A II-A – Septembrie 2021 (în limita locurilor rămase neocupate după expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

Înscriere la concurs:  01.08-10.09 2021

Înmatriculări: 14.09 - 15.09 2021

Afișare rezultate finale concurs de admitere: 15.09 2021


DOCTORAT:

Înscriere: 1-10 sept. 2021

Susținerea colocviilor de admitere: 13-17 sept. 2021

Afișarea rezultatelor: 13-17 sept. 2021

Înmatriculare: 14- 20 sept. 2021


COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR


Sesiunea I – Iulie 2021

Înscriere la concurs: 01.07-20.07. 2021

Proba scrisă*: 21. 07.2021

Înmatriculări: 24.07 - 30.07 2021

Afișare rezultate finale concurs de admitere: 31.07 2021

Sesiunea A II-A – Septembrie 2021 (în limita locurilor rămase neocupate după expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

Înscriere la concurs:  01.08* - 08.09 2021

Înmatriculări: 11.09 2021

Afișare rezultate finale concurs de admitere: 12.09 2021

* în cazul în care numărul candidaților înscriși pentru calificarea vizată este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, evaluarea scrisă nu se mai susține

*înscrierile pe platforma online din perioada 01.08.-31.08. vor fi validate la 01.09.


DOSARUL CANDIDATULUI

Inscrierea se face pe site-ul Universității din Pitești (www.upit.ro, secțiunea Admitere 2021) și se transmit online următoarele documente (fotocopiate/scanate în format pdf sau jpeg):

LICENȚĂ ȘI MASTERAT

eseu motivațional;

declaraţie de consimţământ gdpr;

diploma de bacalaureat/sau echivalentă cu aceasta;

foaia matricolă;

certificat de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul)

carte de identitate;

aviz medical;

adeverinţă că ai ocupat/nu ai ocupat un loc subvenționat;

atestat de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României;

adeverință care atestă apartenența la comunitatea romă (pentru cei care candidează pe aceste locuri);

pentru masterat trebuie în plus față de cele enumerate mai sus diploma de licenţă /sau echivalentă cu aceasta și foaia matricolă/suplimentul la diplomă.


DOCTORAT

cerere de înscriere;

fişă personală de înscriere;

copie certificatului de naştere;

copie certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul);

diploma de bacalaureat (original);

diploma de învățământ superior (licenţă) și foaia matricolă/supliment la diplomă (original);

diploma de masterat/studii aprofundate și foaia matricolă/supliment la diplomă (original);

copie carte de identitate;

curriculum vitae semnat;

lista de lucrări publicate semnată;

declarație pe propria răspundere privind neînmatricularea anterioară pe locuri bugetate la studii de doctorat;

declaraţie de consimţământ.


COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR

fişa de înscriere și declarația de consimțământ (descărcate din baza de date a admiterii);

foaia matricolă pentru clasele ix-xii liceu zi / xiii -a liceu seral / frecvenṭă redusă;

diploma de bacalaureat sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului, după caz;

carte de identitate;

certificat de naştere;

certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;

adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea

profesională la care solicită înscrierea;

document care atestă achitarea taxei de înscriere (dacă este cazul);

certificat/atestat de competențe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituțiile de învățământ;

superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea