SALPITFLOR GREEN S.A angajează! Peste 20 de posturi disponibile

SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. din Municipiul Pitești, str. Lotrului nr.1, județul Argeș organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 20 de posturi vacante de lucrător salubrizare căi publice din cadrul Secției Salubrizare Căi Publice și a unui post vacant de expert achiziții publice, în cadrul Serviciului Achiziții - Tarife.

Pentru cele 20 de posturi de lucrător salubrizare căi publice - COD COR:961301- , concursul va consta în: probă practică (04.08.2021, ora 10°°) și interviu (10.08.2021, ora 10°°). Proba practică se va susține la punctul de lucru din Str. Obor, nr.3, iar interviul la sediul social din Str. Lotrului, nr.1, etajul 2.

Condiţii de participare la concurs:

- să fie cetăţean român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România;

- să cunoască limba română;

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

- să aibă capacitate deplină de exercițiu;

- să fie absolvent de studii generale;

- să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Certificat de cazier judiciar).

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

- cerere pentru înscriere la concurs;

- copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

- curriculum vitae;

- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor,

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult

- 6 luni anterior derulării concursului;

- copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă;

- cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concurs este data de: 02.08.2021- ora 15˚˚. Informații suplimentare la telefon: 0248221806, interior 108 sau la sediul Societății, Serviciul Resurse Umane, Juridic. Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului. Prin depunerea dosarului de înscriere la concurs, concurentul își exprimă acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal în scopul angajării.

Calendarul concursului:

02.08.2021- ora 15 ºº -termen limită pentru depunerea dosarelor

03.08.2021- ora 15ºº -selecția dosarelor și afișarea rezultatelor la selecția dosarelor de concurs

04.08.2021 -ora 10⁰⁰ -  proba practică

05.08.2021- ora 14ºº - afișare rezultat proba practică

06.08.2021- ora 14ºº  -termen de depunere a contestațiilor la proba practică

09.08.2021- ora 14ºº  - afișare rezultat contestație proba practică

10.08.2021- ora 10ºº  - interviu

11.08.2021- ora 14ºº - afișare rezultat interviu

12.08.2021- ora 14ºº  - afișare rezultat final

# Se caută și un expert achiziții publice

Pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de: Expert Achiziții Publice, Cod COR:214946, în cadrul Serviciului Achiziții, Tarife, concursul va consta în: probă scrisă, (04.08.2021 ora 10°°), interviu (10.08.2021, ora 10°°)

Condiţii de participare la concurs:

- să fie cetăţean român, cetățean al altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și sa aibă domiciliul în România;

- să cunoască limba română scris și vorbit;

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

- să aibă capacitate deplină de exercițiu;

- să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau echivalente în domeniul științelor economice, juridice sau tehnice;

- să dețină un curs de specializare în domeniul achiziții publice;

- să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Certificat de cazier judiciar);

- vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

- cerere pentru înscriere la concurs;

- copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

- curriculum vitae;

- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- adeverință din care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

- copie carnet de muncă, sau după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă;

- cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concurs este data de:02.08.2021, ora 15˚˚. Informații suplimentare se pot obține la telefon:0248221806, interior 108, sau la sediul societății, Serviciul Resurse Umane, Juridic. Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate  mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului. Prin aplicarea pentru acest post, candidatul își exprimă acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal în scopul angajării.

Calendar concurs:

-02.08.2021, ora 15 ˚˚    - termen limită de depunere a dosarelor;

-03.08.2021, ora 14 ˚˚    - selectia dosarelor și afișarea rezultatelor la selecţia dosarelor de concurs;

-04.08.2021, ora 10˚˚     - proba scrisă;

-05.08.2021, ora 14 ˚˚    - afişarea rezultatelor proba scrisă;

-06.08.2021, ora 14 ˚˚    - termen de depunere a contestaţiilor la proba scrisă;

-09.08.2021, ora 14 ˚˚    - afişare rezultat contestatie proba scrisă;

-10.08.2021, ora 10 ˚˚    - interviu;

-11.08.2021, ora 14 ˚˚    - afişare rezultat interviu;

-12.08.2021, ora 15 ˚˚    - termen depunere contestații interviu;

-13.08.2021, ora 14 ˚˚    - afişare rezultat contestatii interviu;

-16.08.2021, ora 14 ˚˚    - afișare rezultat final.

Bibliografie concurs:

1. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

2. Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de artribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiunea de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

3. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

4. O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;

5. Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;

6. Ordinul ANRMAP nr.302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii;

7. Regulamentul Intern al Societății Salpitflor Green S. A. Pitești.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea