Se fac angajări în Argeș! Zeci de posturi disponibile

 

Societatea Salpitflor Green S.A. din Municipiul Pitești, str. Lotrului nr.1, Județul Argeș organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante din cadrul Secției Salubrizare Căi Publice, respectiv:

1. Lucrător salubrizare căi publice- COD COR: 961301 - 18 posturi

2. Conducător autospecială -COD COR: 833204 - 4 posturi

3. Organizator prestări servicii -COD COR: 516903 -3 posturi

4. Electrician Auto- COD COR: 723101-1 post

5. Mecanic utilaj COD COR:723302 -1 post

Concursul va consta în:

1. Probă practică (20.10.2021, ora 10°°)

2. Interviu (26.10.2021, ora 10°°)

pentru posturile de lucrător salubrizare căi publice, respectiv conducător autospecială, electrician auto, mecanic utilaj

Proba practică se va susține la punctul de lucru din Str. Obor, nr.3, iar interviul la sediul social din Str. Lotrului, nr.1, etajul 2.

1. Probă scrisă (20.10.2021 ora  ora 13°°)

2. Interviu (26.10.2021, ora 10°°)

pentru posturile  de Organizator prestări servicii ;

Proba scrisă și interviul se vor susține la sediul social al Societății din Str. Lotrului, nr.1, etajul 2.

Condiţii de participare la concurs:

· să fie cetăţean român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România;

· să cunoască limba română;

· să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

· să aibă capacitate deplină de exercițiu;

· să fie absolvent de învățământ primar, pentru posturile de lucrăror salubrizare căi publice;

· să fie absolvent de liceu sau școala postliceală pentru posturile de conducător autospecială, electrician auto, mecanic utilaj,

· să dețină permis categoria B, C, E și atestat profesional pentru posturile de conducător autospecială

· să fie absolvent de liceu cu diplomă, pentru postul de organizator prestări servicii;

· să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Certificat de cazier judiciar).

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

1. cerere pentru înscriere la concurs;

2. copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

3. curriculum vitae;

4. copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

5. copie permis de conducere pentru posturile de conducător autospecială;

6. copie atestat profesional pentru pentru posturile de conducător autospecială;

7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

8. copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă;

9. cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concurs este data de: 18.10.2021- ora 15˚˚.

Informații suplimentare la telefon: 0248221806, interior 108 sau la sediul Societății, Serviciul Resurse Umane, Juridic

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Prin depunerea dosarului de înscriere la concurs, concurentul își exprimă acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal în scopul angajării.

Calendarul concursului:

- 18.10.2021- ora 15 ºº  -termen limită pentru depunerea dosarelor

- 19.10.2021-ora 14ºº -selecția dosarelor și afișarea rezultatelor la selecţia dosarelor de concurs

-    20.10.2021- ora 10 ºº  -proba practică / proba scrisă ora 13 ºº

- 21.10.2021 - ora 14˚   - afișare rezultat proba practică / proba scrisă

- 22.10.2021- ora 14 ºº  -termen de depunere a contestațiilor la proba practică/

proba scrisă

- 25.10.2021- ora 14 ˚˚  -afișare rezultat contestație proba practică /proba scrisă

- 26.10.2021 - ora 10 ºº  - interviu

- 27.10.2021- ora 14 ºº - afișare rezultat interviu

- 28.10.2021- ora 14 ºº  - termen depunere contestații interviu

- 29.10.2021- ora 14 ºº  -afișare rezultat contestație interviu

- 01.11.2021- ora 14ºº  - afișare rezultat final

Bibliografie  concurs  organizator prestări servicii;

1. Legea nr.101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordinul nr.82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

3. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

4. Regulamentul Intern al Societății.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea