Pe masa consilierilor județeni au ajuns numeroase cereri de finanțare prin programul național ”Anghel Saligny”

Pe 28 octombrie se desfășoară o nouă ședință ordinară a COnsiliului Județean Argeș. Pe masa consilierilor județeni se află mai multe proiecte de hotărâri, printtre ele fiind mai multe cereri de finanțare prin programul național ”Anghel Saligny”.

Ordinea de zi

1. Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 27.09.2021.

2. Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 06.10.2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Pitești.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea.

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico – Socială Călinești.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico – Socială Domnești.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico – Socială Dedulești.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico – Socială Rucăr.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești pentru anul 2021-2022.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului partenerial privind campania de prevenire a delicvenței juvenile ,,Educație fără violență”.

13. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 48/23.12.2020

14. Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, în Zona Centrală, județul Argeș.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la Contractul de administrare nr. 17094/469/22.10.2020 având ca obiect prelungirea dreptului de administrare în favoarea Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş asupra unor bunuri mobile şi imobile aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Argeş.

16. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 189/26.07.2018 privind darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a unui teren în suprafață de 435 m.p., situat în Pitești, str.Gh. Lazăr, nr.20.

17. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Cuca, pe o perioadă de 5 ani, asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean D.J. 678 B Lim. Jud. Vâlcea-Cuca (DJ 703) între km 26+950 - km 27+867

18. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Cuca, pe o perioadă de 5 ani, asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean DJ 703 Morărești (DN 7)-Cuca-Crivățu-Lăunele de Sus-Lim. Jud. Olt, între km 2+542- km 16+570.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 128/27.05.2021 privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Cuca, a unui tronson din drumul județean DJ 678 E, de la km 0+014 la km 1+200, în vederea reabilitării sau modernizării acestuia.

20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Serviciului Județean de Ambulanță Argeș asupra imobilului clădire C3, situat în comuna Rucăr, str. Aleea Spitalului, nr. 36A

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Spitalului Județean de Urgență Pitești asupra terenului în suprafață de 130 mp, situat în Pitești, str. Aleea Spitalului, nr. 36.

22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Argeș în domeniul privat al Judeţului Argeş a imobilelor clădiri C1, C2, C4, C6, C7, C8, C9, C11, C15, C16 și C17, precum şi dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 81532 UAT Călinești în două loturi distincte.

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Comunei Călinești a imobilului clădire C10 Pavilion Pediatrie și a terenului în suprafață de 989 mp, situate în comuna Călinești, str. Dr. Ion Crăciun. nr. 484.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finantare aferenta Programului national de investitii „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 703G Şuici (DJ 703H) - Ianculeşti - lim.jud,Vâlcea, Km 14+000 – Km 16+921, L=2,921 Km, comuna Suici’’.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferenta Programului national de investitii „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 731 B, sate Sămara şi Metofu, Km 1+603 – Km 3+728, L=2,125 Km, comuna Poiana Lacului’’

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 732 C Bughea de Jos - Malu - Godeni, Km 7+165 – Km 8+695, L= 1,53 Km’’.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferenta Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 679 C lzvoru – Mozăceni Km 12+489 - Km 21+688 , L = 9,199 Km”.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu-Vâlcea, Km 25+151 - Km 29+863, L = 4,712 Km ".

Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 704 D Prislop (DN7) - Lupueni (DJ 703E), Km 0+000- Km 2+358, L= 2,358 Km in comunele Bascov și Băbana”.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 703E Pitești (DN 67) - Băbana - Cocu, Km 1+800 - Km 19+765, L= 17,965 Km”.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 703 B Morarești - Uda, Km 16+200 - Km 17+753, în Comuna Uda, L = 1,553 Km”.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finantare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 679A Barla (DJ 679) – Căldăraru, Km 0+000 - Km 12+835, L = 12,835 Km”.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 704 G Cicănești - Suici (DJ 703H ), Km 9+532 - Km 13+435, L=3,903 Km”.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finantare aferenta Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești – Beleți, km 0+474 - Km 2+300, L=1,826 Km, în Comuna Vulturești

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finantare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 704 F Băiculești (DN 7 C) - Tutana - Alunșu - Poienari (DJ 678 A), Km 6+730- Km 12+430, L=5,7 Km, in comuna Băiculești”.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finantare aferenta Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ”Modernizare DJ 679 D Recea – Negrași (din DN 65A), Km 16+703 - Km 22+778 (intersecție DJ 504), Km 22+962 – Km 35+143 (intersecție DJ 659), L= 18,256 Km”.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 703 I Merișani (DN 7 C - Km 12+450) – Mușătești – Brăduleț - Bradet - Lac Vidraru (DN 7 C - Km 64+400), Km 53+580 – Km 61+055, L = 7,475 Km”.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 702 G Rătești – Căteasca, Km 12+231 – Km 20+759, L = 8,528 Km” .

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 703 I Merișani – Mușătești, Km 0+012 – Km 26+816, L = 26,804 Km”.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul “Pod peste râul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Căteasca, județul Argeș”.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ”Modernizare DJ 703B Pădureți (DJ679) – Costești (DN 65A), Km 48+975 – 59+287, L=10,312 Km la Lunca Corbului și Costești”.

42. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară la data de 30.06.2021 pentru activitatea Județului Argeș.

43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea