Raportul pe anul 2011 al Curții de Conturi explodează în capul primăriilor și instituțiilor publice din Argeș

#  Primăriile Călinești, Căteasca și Nucșoara, în topul negativ al neregulilor # La S.C. Apă Canal 2000 S.A. - probleme grave în gestiune. Pe site-ul Curții de Conturi a României (www.curteadeconturi.ro) a fost publicat Raportul pentru anul 2011, defalcat pentru fiecare județ, precum și Raportul privind finanțele publice locale. În acestea sunt evidențiate neregulile găsite la controalele efectuate în anul 2011. Raportul este unul lung, neregulile multe, cifrele imputabile au multe zerouri. Rămâne de văzut câte din aceste rubrici vor rămâne în picioare. Pentru că vor urma, inevitabil, procese peste procese.
S-au constatat următoarele:
la Călineşti:
- nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi reflectate în bilanţul contabil, încheiat la 31.12.2011, active necurente ale entităţii în sumă estimată de 473.175 lei;
la Bârla:
- nu a fost organizată şi condusă evidenţa contabilă de gestiune;
- nu s-a întocmit balanţa analitică a mijloacelor fixe, nu a fost completat Registrul mijloacelor fixe, respectiv fişa mijlocului fix (cod 14-2-2);
- nu a fost calculată, înregistrată în contabilitate şi raportată prin situaţiile financiare, amortizarea aferentă activelor fixe corporale şi necorporale din patrimoniu;
- nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă, obiectivele de investiţii finalizate şi recepţionate, în sumă de 1.228.573,65 lei.
la Căteasca:
- nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă a entităţii şi implicit, nu au fost raportate în bilanţul contabil la 31.12.2011, rezultatele reevaluării activelor fixe corporale în sumă estimată de 3.195.671,29 lei;
la Cocu:
- nu au fost înregistrate, în contul 8050 - în afara bilanțului, garanțiile de bună execuție reținute din plăţile efectuate către constructori;
- nu s-a condus evidența contabilă analitică pentru unele categorii de conturi sintetice, deși, planul de conturi prevede dezvoltarea lor în analitic;
- nu a fost calculată, înregistrată în contabilitatea entităţii şi raportată prin situaţiile financiare, amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale aflate în patrimoniul comunei;
- nu au fost înregistrate în contabilitate și raportate prin situațiile financiare anuale majorările de întârziere aferente creanţelor bugetare restante (rămăşiţă).
la  Hârseşti:
- nu s-a întocmit lunar balanţa de verificare sintetică şi nici balanţele de verificare analitice, cel mai târziu la sfârşitul perioadei de raportare;
- entitatea nu deţine o procedură (politică contabilă) scrisă privind amortizarea activelor fixe necorporale, aprobată de ordonatorul de credite, astfel că nu a fost calculată şi evidenţiată amortizarea acestei categorii de active;
- nu s-a condus evidenţa contabilă analitică a activelor fixe corporale şi necorporale;
- nu a fost organizată şi efectuată angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor entităţii.
- la Centrul Şcolar de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia” Valea Mare – Ștefănești și Colegiul Naţional Pedagogic Carol I Câmpulung:
- nu au fost luate măsuri de înregistrare şi raportare a sumei de 3.217.425 lei, prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului;

***
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) la entităţile auditate şi stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei verificări şi deficienţele constatate în activitatea entităţilor verificate;
S-a constatat, la o mare parte din entităţile verificate, că nu au fost parcurse etapele de organizare şi implementare ale sistemului de control intern, aşa cum prevede O.M.F.P nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. Conducători entităţilor publice nu au dispus - ţinând cont de particularităţile cadrului legal, organizaţional, de personal, de finanţare şi de alte elemente specifice, precum şi de standardele prevăzute în anexa la acest ordin - măsurile necesare pentru elaborarea sistemelor de control managerial, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activităţi;
În unele cazuri aceştia au dispus aceste măsuri, dar nu au fost implementate sau, dacă au fost implementate, nu se aplică.
Nu în toate cazurile controlul financiar preventiv propriu a fost organizat şi exercitat în conformitate cu prevederile legale în materie, astfel:
- dispoziţia privind organizarea controlului financiar preventiv propriu, nu a fost actualizată cu modificările intervenite în structura personalului și nu cuprinde elementele generale şi specifice ale organizării controlului financiar preventiv, respectiv:
# nu a fost actualizată lista persoanelor care întocmesc şi aprobă documente supuse vizei de control financiar preventiv;
# nu a fost întocmit Cadrul specific privind proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv potrivit particularităţilor entităţii;
# nu a fost dispusă detalierea obiectivelor verificării prin liste de verificare (check-lists) pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii publice;
- persoana responsabilă cu controlul financiar preventiv propriu, potrivit atribuțiilor de serviciu înscrise în fișa postului, este, de regulă, direct implicată în întocmirea documentelor care se prezintă la viza de control financiar preventiv propriu;
- nu au fost supuse controlului financiar preventiv propriu următoarele categorii de operațiuni:
# constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;
# concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
# vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.
- s-a acordat viza de control financiar preventiv pentru operaţiuni efectuate cu încălcarea legii.
Activitatea de audit public intern, care trebuie să se desfăşoare la nivelul entităţilor locale în conformitate cu prevederile legale, în cele mai multe cazuri este realizată de persoane fizice autorizate, pe baza de contract de prestări servicii, şi se limitează, de regulă, la auditarea situaţiilor financiare anuale.
Lipsa controlului intern sau efectuarea formală a acestuia, a fost cauza înregistrării unor abateri de la legalitate şi regularitate, constatate în urma acţiunilor de control/audit desfăşurate la nivelul entităţilor verificate.

***

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora;
Au fost estimate venituri suplimentare, în sumă totală de 10.553 mii lei, din care 1.381 mii lei, reprezentând 13,1%, au fost încasate operativ; 13,1 86,9 incasate operativ ramase de incasat.

S-au mai constatat următoarele:
- la nivelul entităţilor nu au fost luate măsuri de stabilire, evidenţiere şi urmărire în vederea încasării, a unor venituri cuvenite bugetului local din impozite, taxe, redevenţe, amenzi contravenţionale, etc., astfel:
- la  Călineşti, Tigveni, Leordeni, Dârmaneşti şi Mărăcineni nu au fost stabilite, evidenţiate şi urmărite în vederea încasării, venituri cuvenite bugetului local, în sumă totală estimată de 6.575 mii lei, reprezentând taxa autorizare lucrări de excavare datorată de agenţii economici care efectuează această activitate;
- la  Stoeneşti nu au fost evidenţiate şi urmărite în vederea încasării, venituri cuvenite bugetului local, în sumă totală estimată de 541 mii lei, reprezentând amenzi contravenţionale;
- la  Dâmbovicioara nu au fost stabilite, evidențiate și urmărite în vederea încasării, venituri cuvenite bugetului local, în sumă totală estimată de 24 mii lei, reprezentând taxe datorate de către comercianții de pe raza localității, care desfășoară activități pentru care este necesară eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei, privind activitatea de alimentaţie publică;
- la Căteasca nu au fost stabilite, evidențiate și urmărite în vederea încasării, venituri cuvenite bugetului local, în sumă totală estimată de 25 mii lei, reprezentând impozit pe clădiri majorat, pentru clădirile nereevaluate în ultimii trei ani consecutivi;
- nu au fost luate toate măsurile prevăzute de lege, pentru încasarea integrală și la termen a veniturilor cuvenite bugetului local, în sensul că, nu au fost parcurse etapele procedurale, cu privire la executarea silită, prevăzute în „Titlu VIII” din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fapt ce a condus ca, la data de 31.12.2011, entitățile locale să înregistreze, conform situaţiilor financiare anuale, creanțe bugetare restante (rămăşiţă) de încasat la bugetul local. Astfel, la Arefu, Călineşti, Mioarele, Nucşoara, Poienari de Muscel, valoarea creanţelor restante (rămăşiţă) este în sumă de 1.576.318 lei;
- la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, nu au fost stabilite şi virate, potrivit destinaţiilor legale, sumele prescrise de 375.395 lei, reprezentând prestaţii sociale virate beneficiarilor dar returnate entităţii;
- la  Recea nu au fost stabilite, evidenţiate, raportate în situaţiile financiare anuale şi urmărite în vederea încasării, venituri cuvenite bugetului local, reprezentând majorări de întârziere aferente creanţelor bugetare restante (rămăşiţă), în sumă de 41.720 lei;

Sinteza aspectelor rezultate în urma misiunilor de audit financiar:

- la  Nucşoara s-a plătit nelegal suma totală estimată de 363 mii lei, reprezentând lucrări pentru întreținerea pășunilor comunale, aflate în patrimoniul entităţii, dar concesionate către 2 (doi) operatori economici privaţi, înaintea efectuării acestor lucrări (octombrie - noiembrie 2011);
- la  Călineşti, Tigveni, Valea Danului, Ciomăgeşti, Mioarele, Drăganu, Dragoslavele şi Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului municipiului Piteşti s-a plătit nelegal suma estimată 801 mii lei, reprezentând cantităţi de lucrări mai mari decât cele real executate, lucrări neefectuate, sau echipamente și utilaje mai scumpe, față de cele procurate de constructori, pentru realizarea unor obiective de investiţii;
- la  Călineşti, Valea Danului, Uda, Stoeneşti, Nucşoara şi Mioarele nu s-a constituit garanţia de bună execuţie în sumă totală estimată de 239 mii lei, aferentă plăţilor efectuate pentru lucrările executate la obiectivele de investiţii;
- la Serviciul Public de Gospodărie Comunală Curtea de Argeş, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Public şi Privat Câmpulung Muscel,  Poienari de Muscel, Căteasca, Bârla, Albeştii de Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş s-a plătit nelegal suma estimată de 1.810 mii lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit salariaţilor din cadrul entităţilor;
- la  Bârla s-a plătit nelegal suma estimată de 40 mii lei, reprezentând contribuții de asigurări sociale și impozit pe venit aferente ajutoarelor sociale acordate persoanelor cu  handicap grav care au optat pentru primirea acesteia și nu pentru angajarea unui asistent personal;
- la  Călineşti, Nucşoara, Valea Danului, Căteasca, Hârseşti nu s-au luat măsuri de urmărire în vederea încasării veniturilor din amenzi, în sumă estimată de 113 mii lei, cuvenite bugetelor locale, astfel încât, la data verificărilor este prescris dreptul de urmărire a obligaţiei fiscale prevăzut de OG nr 92/ 2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- la  Bârla, Călineşti, Cocu, Tigveni, Valea Danului, Ciomăgeşti, Mioarele, Nucşoara, Recea, Săpata şi Stâlpeni nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor patrimoniale;
- la Albeştii de Argeş şi Săpata nu a fost efectuată reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale în termenul prevăzut de lege;

Sinteza aspectelor rezultate în urma misiunilor de control

Urmare acţiunilor privind controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat, la societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar al unităţilor administrativ teritoriale au rezultat abateri de la legalitate şi regularitate, astfel:
# la S.C. APĂ CANAL 2000 SA Piteşti:
- s-a plătit nelegal suma totală estimată de 352 mii lei, prin acceptarea integrală la plată a situaţiilor de lucrări, în care s-au înscris cantităţi de lucrări mai mari decât cele real executate;
- s-a plătit nelegal suma estimată de 5.663 lei, reprezentând diurnă acordată necuvenit personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
- au fost achiziționate un număr de șase autoturisme de teren, în valoare de 436.070,64 lei, deși potrivit restricțiilor instituite de art.6 din OUG nr. 55/2010, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, aceste operațiuni erau interzise;
- nu au fost stabilite, evidențiate și virate la bugetul local al municipiului Piteşti majorările de întârziere în sumă estimată de 7.144 lei, pentru neplata la termen a sumelor reprezentând impozit pe profit datorat autorității locale în perioada 2010-2011;
- nu a fost stabilit, evidențiat şi virat la bugetul local al municipiului Pitești, pentru anul 2009, impozitul pe profit în sumă estimată de 9.940 lei;
- nu a fost stabilită, evidențiată și virată în cursul exercițiilor financiar bugetare ale anilor 2009, 2010 și 2011, taxa pe valoarea adăugată datorată către bugetul statului în sumă estimată de 119.339,19 lei.
# la S.C. SALPITFLOR GREEN SA Pitești;
- au fost achiziționate două autoturisme, în valoare de 105.879,64 lei, deși potrivit restricțiilor instituite de legislația aplicabilă în vigoare, în perioada 2010-2011, aceste operațiuni au fost interzise;
- nu a fost stabilit, evidențiat şi virat la bugetul de stat pentru anii 2010 și 2011, impozitul pe profit în sumă estimată de 30.593 lei;
- nu a fost stabilită, evidențiată și virată, la nivelul real, taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat în sumă estimată de 27.206,83 lei, rezultată din tranzacțiile efectuate în exercițiile financiare ale anilor 2010 și 2011.

Concluzii și recomandări

Urmare acţiunilor de control audit, desfăşurate la nivelul finanţelor publice locale în anul 2011, au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate care au determinat sau nu au determinat producerea unor prejudicii.

Abaterile şi neregulile identificate au avut, în principal, următoarelor cauze:
- nerespectarea prevederilor legale privind activitatea de stabilire, înregistrare, urmărire și încasare a veniturilor proprii;
- organizarea și efectuarea necorespunzătoare a evaluării, inventarierii și înregistrării masei impozabile;
- neverificarea, de către organele de inspecţie fiscală, a tuturor obligaţiilor datorate de contribuabili, a legalității stabilirii, înregistrării și încasării veniturilor proprii;
- necalcularea și neevidențierea în conturile contabile specifice de evidență, a majorărilor de întârziere și a penalităților datorate ca urmare a neachitării la termenele legale a obligațiilor de plată privind impozitele și taxele locale, precum și nedispunerea tuturor măsurilor legale în vederea recuperării acestora;
- nerespectarea prevederilor legale în efectuarea cheltuielilor finanţate din fonduri publice;
- nerespectarea prevederilor legale privind concesionarea/arendarea unor suprafețe de teren și/sau a concesionării serviciilor publice;
- nerespectarea legislaţiei în stabilirea drepturilor salariale ale personalului angajat;
- nerespectarea prevederilor legale privind modul de angajare, lichidare și ordonanțare a cheltuielilor și de efectuare a plăților, în principal, cele referitoare la achiziţiile publice si de administrare a contractelor de lucrări;
- încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi privat al statului.

Neregulile şi abaterile constatate urmare acțiunilor de control/audit efectuate au scos în evidenţă faptul că acestea s-au datorat şi disfuncţionalităţilor ce există în organizarea şi exercitarea controlului intern la nivelul entităţilor verificate.
În multe din cazurile analizate și evaluate, sistemele de control intern, activitatea de audit intern și/s-au de control ca mod de utilizare eficientă și legală a fondurilor publice au fost mai mult formale, conducătorii entităților nepercepând importanța acestora. Astfel, aceste structuri, nu și-au atins scopul pentru care au fost instituite, și anume, de a contribui la asigurarea acurateței datelor din situațiile financiare, la un management financiar guvernat de buna gestiune economico-financiară.
- îmbunătăţirea activităţii de programare bugetară, atât a veniturilor bugetare, cât şi a cheltuielilor publice, printr-o evaluare şi fundamentare corectă a acestora. În acest sens, autorităţile şi instituţiile publice, precum şi operatorii economici din subordinea/coordonarea acestora, trebuie să elaboreze politici publice în fiecare domeniu şi să le evalueze impactul bugetar, astfel încât să poată fi incluse în cadrul multianual, iar alocările anuale să fie temeinic fundamentate;
- dezvoltarea unor sisteme de control şi audit intern de înaltă calitate şi eficienţă, în esenţă, gestionarea cu eficienţă, eficacitate şi economicitate a banului public şi a patrimoniului public şi privat;
- respectarea prevederilor legale privind stabilirea, evidenţierea, urmărirea, actualizarea şi încasarea creanţelor bugetare provenind din impozite şi taxe cuvenite bugetelor locale;
- urmărirea modului de stabilire, înregistrare şi virare a obligaţiilor financiare ale instituţiilor către bugetele publice;
- urmărirea încasării integrale şi la termen a redevenţelor datorate bugetelor locale, urmare concesionării unor spaţii și terenuri aparţinând domeniului public, conform contractelor încheiate;
- verificarea legalităţii şi realităţii documentelor justificative care stau la baza efectuării plăţilor, în scopul evitării decontării contravalorii unor lucrări neexecutate, materiale nepuse în operă, preţuri sau cote de cheltuieli directe şi indirecte mai mari decât cele legale;
- inventarierea patrimoniului public şi privat în scopul asigurării garantării existenţei acestuia şi raportării corecte prin situaţiile financiare anuale;
- inventarierea imobilizărilor corporale aflate în curs de execuţie pe baza constatării la faţa locului, descrierea amănunţită a stadiului în care se află acesta, precum şi în funcţie de volumul şi valoarea lucrărilor realizate la data respectivă;
- elaborarea programului anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi actualizarea acestuia corespunzător posibilităţilor de atragere a altor fonduri.

Raportul este însoţit de fișele sintetice, unde sunt prezentate detaliat rezultatele acţiunilor de audit/control desfășurate pentru fiecare entitate verificată.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea