Serviciul Județean de Ambulanță Argeș angajează asistenți medicali

# Pentru unele posturi nu se cere vechime în specialitate

Serviciul de Ambulanță Județean Argeș organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a cinci posturicontractuale, de execuție, vacante, de asistenți medicali. Se caută un post contractual de asistent medical PL – generalist la Stația de ambulanță Pitești, două posturi contractuale de asistent medical debutant PL – generalist la Stația de ambulanță Pitești, un post contractual de asistent medical debutant PL – generalist la Substația de ambulanță Câmpulung și un post contractual de asistent medical debutant PL – generalist la Substația de ambulanță Costești.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• posesor de diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G.R. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• vechime: 0 ani vechime în specialitate (pentru posturile contractuale de asistent medical debutant PL – generalist) sau 6 luni vechime în specialitate (pentru postul contractual de asistent medical PL – generalist);

• certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

• aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei (pentru cine desfășoară activitate);

• adeverință eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în care să fie precizată specialitatea și calitatea de membru.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 06 iulie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

• 14 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;

• 20 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea